Program seminára


METÓDA CLIL A CALL
NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

2. jún 2016

Súkromná ZŠ Oravská cesta 11 v Žiline dňa 2. júna 2016 zorganizovala celoslovenský vzdelávací seminár „Metodika CLIL a CALL na základnej škole“ určený pre laickú i odbornú pedagogickú verejnosť. Škola zorganizovala toto podujatie na základe dlhoročných skúseností so zavádzaním metodiky CLIL a jej experimentálnym overovaním v rámci niekoľkých národných a regionálnych projektov a aktívnym využívaním metódy CALL (Computer Assisted Language Learning)

Po privítaní hostí zo základných škôl z celého Slovenska prezentovali naši učitelia v otvorených blokoch vyučovacích hodín metodiku CLIL. Hostia tak mali priamu možnosť nahliadnuť do inovatívneho vyučovania a učenia sa zameraného okrem iného aj na rozvoj komunikatívnych kompetencií s využitím rôznych didaktických pomôcok.

Seminár pokračoval v poobedňajších hodinách workshopmi, na ktorých Mgr. Elena Adamíková a Ing. Marcel Prievozník prezentovali rôzne prístupy k vyučovaniu cudzieho jazyka (CLIL & CALL).

V nasledujúcej diskusii si účastníci konferencie vymieňali svoje skúsenosti z problematiky vyučovania cudzích jazykov a hodnotenia metodiky. Seminár potvrdil záujem pedagógov o zlepšovanie a nutnosť zefektívňovania vyučovania cudzích jazykov v našich podmienkach, čomu moderná metodika CLIL a CALL v plnej miere napomáhajú.Miesto konania: Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina
Obsahové zameranie: Tvorivé aktivity vo vyučovaní podporujúce využitie metodiky CLIL
  • vo výchovných predmetoch v rámci ISCED 1
  • v odborných predmetoch v rámci ISCED 2
Aplikácia metodiky CALL vo vyučovaní cudzieho jazyka


Program:

09:30 – 09:55 Registrácia účastníkov
09:55 – 11:35 Otvorené bloky vyučovacích hodín s tvorivými a zábavnými aktivitami s využitím metodiky CLIL (obsahovo integrované  vyučovanie)  a CALL (počítačom podporovaná výučba cudzích jazykov) v anglickom jazyku v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní
11:35 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 14:00 WORKSHOP č. 1
TémaHry podporujúce využitie metodiky CLIL v primárnom vzdelávaní

Lektorka Mgr. Elena Adamíková
učiteľka primárneho vzdelávania SZŠWORKSHOP č. 2
Témapraktické ukážky využitia metodiky CALL

Lektor Ing. Marcel Prievozník
učiteľ nižšieho stredného vzdelávania SZŠ


14:00 – 15:00 Diskusia


Stiahnuť pozvánku


3. vyučovacia hodina

3.vyuč. hod.
(9,55–10,40 hod.)

    9,55 – 10,15

   10,20 – 10,40

Telesná výchova + Hudobná výchova + Prírodoveda
2.ročník
Téma: Ľudské telo
Miestnosť č. 013 (trieda II.DF)
Učiteľka: Mgr. Marta Vengrická

Hudobná výchova + Prírodoveda
3. a 4 .ročník
Téma: Naše zmysly
Miestnosť č. 046, 142 (trieda III.MO, IV.JŽ)
Učiteľka: Mgr. Silvia Tichá, Mgr. Monika Lukáčová

Matematika
8.ročník
Trieda: VIII.EA
Téma: Pravdepodobnosť a štatistika
Miestnosť č. 131
Učiteľka: Mgr. Erika Kováčiková
Lektor: Peter Sweeney

Dejepis
7.ročník
Trieda: VII.SVA
Téma: Bratislava - hlavné mesto Uhorska
Miestnosť č. 109     
Učiteľ: PaedDr. Miroslava Trippé
Lektorka: Kim Shepperson

 

Biológia
8.ročník
Trieda: VIII.EB
Téma: Živé zložky prostredia
Miestnosť č. 204 (laboratórium)  
Učiteľka: Mgr. Lucia Kubašková
Lektor: Zane Zenner


4. vyučovacia hodina

4.vyuč. hod.
(10,50–11,35 hod.)

10,50 – 11,10

11,15 – 11,35

Hudobná výchova + Vlastiveda
1. a 4.ročník
Téma: Spoznávame regióny Slovenska
Miestnosť č. 014 (trieda IV.LN)
Učiteľka: Mgr. Zdena Isteníková, PaedDr. Jana Brxová
Lektor: Peter Sweeney

Telesná výchova + Prírodoveda
1. a 2. ročník
Téma: Ľudské telo - telovýchovné hry
Miestnosť č. 047 (trieda II.ŽB) + chodbové priestory
Učiteľka: Mgr. Iveta Ligdayová, Mgr. Miroslava Klocháňová

Hudobná výchova
5.ročník
Trieda: V.FA
Téma: Muzikál
Miestnosť č. 102
Učiteľka: Mgr. Jana Hrianková
Lektor: Zane Zenner

Chémia
6.ročník
Trieda: VI.SA
Téma: Ropná škvrna
Miestnosť č. 204 (chem. laboratórium)    
Učiteľka: Mgr. Jana Kaňová
Lektor: Richard Scaiff

 

Matematika
7.ročník
Trieda: VII.SVA
Téma: Pomer, mierka, priama a nepriama úmernosť
Miestnosť č. 115     
Učiteľ: Mgr. et Mgr. Lucia Forbaková
Lektorka: Peter Sweeney

 
 

Kontaktné informácie

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01  Žilina

Telefón

+421 41 568 3006

+421 903 558 335
(Mgr.Zuzana Oleárová, riaditeľka školy)

+421 911 804 408
(Mgr. Martin Isteník, zástupca školy
pre primárne vzdelávanie)


+421 911 558 335
(Mgr. Lenka Tvrdá, zástupkyňa školy
pre nižšie sekundárne vzdelávanie)

Webové sídlo

Copyright © SZŠ. Design by Ing. Marcel Prievozník