Webové odkazy
Naša škola spolupracuje s rôznymi odbornými a vzdelávacími organizáciami, ktoré skúmajú a hodnotia efektívnosť metódy CLIL. Medzi ne patria nasledujúce vzdelávacie inštitúcie ...

Žilinská univerzita v Žiline
Katedra anglického jazyka FHV
Katedra anglického jazyka a literatúry vyučovanie akademického predmetu anglický jazyk a literatúra v odbore Učiteľstvo akademických predmetov
Univerzia Konštantína Filozofa
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Vzdelávacia inštitúcia riešiaca otázky vyučovania cudzích jazykov na všetkých stupňoch vzdelávania s osobitným dôrazom na integrované (CLIL)
Štátny pedagogický ústav

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov.

Kontaktné informácie

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01  Žilina

Telefón

+421 41 568 3006

+421 903 558 335
(Mgr.Zuzana Oleárová, riaditeľka školy)

+421 911 804 408
(Mgr. Martin Isteník, zástupca školy
pre primárne vzdelávanie)


+421 911 558 335
(Mgr. Lenka Tvrdá, zástupkyňa školy
pre nižšie sekundárne vzdelávanie)

Webové sídlo

Copyright © SZŠ. Design by Ing. Marcel Prievozník